Nadzorowany kontakt z dzieckiem

Centrum Wsparcia Rodziny mieszczące się przy Zrzeszeniu Amerykańsko Polskim ma w swojej ofercie usługi nadzorowanego kontaktu z dzieckiem, które obejmują: nadzorowane odwiedziny, terapeutyczne odwiedziny, bezpieczną wymianę.

Nadzorowane Odwiedziny to monitorowane wizyty pomiędzy dzieckiem a rodzi-cem/opiekunem, który nie sprawuje opieki prawnej. Nadzorowane wizyty mają na celu zapew-nienie bezpiecznego kontaktu dziecka z odwiedzającym rodzicem, aby nie angażować je w kon-flikty pomiędzy dorosłymi lub problemy rodzinne.  

Terapeutyczne Odwiedziny to wizyty podobne do nadzorowanych odwiedzin z tym, że odby-wają się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu, który może zapewnić interwencje tera-peutyczne podczas wizyty.

Bezpieczna Wymiana to monitorowane przekazanie dziecka pomiędzy rodzicami, wówczas, gdy samo spotkanie przebiega bez nadzoru. Podczas przekazania dziecka przywiązuje się spe-cjalną uwagę do tego, aby osoby, które są zaangażowane w wymianę, nie miały ze sobą kontaktu.

Centrum Wsparcia Rodziny oferuje bezpieczne, neutralne i przyjazne otoczenie, które wspomaga zdrowe interakcje pomiędzy odwiedzającym rodzicem /członkiem rodziny a dzieckiem. Dokła-damy wszelkich starań, aby wizyta była jak najbardziej satysfakcjonująca dla dziecka, jak rów-nież oferujemy wsparcie i doradztwo dla obojga rodziców.  

Nadzorowane odwiedziny mogą być przyznane przez sąd lub ustalone przez zainteresowane strony z różnych powodów w celu pomocy rodzicom, przeżywającym problemy rodzinne lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Celem programu jest zainspirowanie rodziców, by pracowali nad swoimi problemami i w przy-szłości mogli mieć interakcje z dzieckiem bez potrzeby nadzoru osób trzecich.

INFORMACJE OGÓLNE

  • Pracujemy z dziećmi w każdym wieku
  • Wygodna domowa aranżacja z zabawkami dostosowanymi do wieku dziecka
  • Wyszkolony i wykwalifikowany personel biegle mówiący w języku polskim i angielskim, świadomy różnic kulturowych
  • Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb lub postanowień sądu
  • Klientem Centrum może być każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania.

UMÓWIENIE WIZYTY

  • Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za skontaktowanie się z Centrum Wsparcia Rodziny w celu umówienia spotkania
  • Centrum nie inicjuje kontaktu z zainteresowanymi stronami
  • Każdy z rodziców/opiekunów powinien skontaktować się z Centrum żeby umówić si na wstępny wywiad, który odbywa się przed ustaleniem odwiedzin z dzieckiem.
  • Specjalne ustalenia odnośnie spotkań mają miejsce w sytuacjach, gdzie występowała przemoc domowa.

GODZINY WIZYT

Godziny wizyt ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie prosimy o kontakt z koordynatorem Centrum Wsparcia Rodziny pod telefonem (773) 427-6345.

LOKALIZACJA

Centrum Wsparcia Rodziny mieści się pod adresemi:
3834 N. Cicero Ave., Chicago, IL 60641(północna strona miasta)

KOSZT

Aby uzyskać informacje na temat harmonogramu opłat, należy skontaktować się z koordynatorem programu pod numerem 773-427-6345. Prosze pamiętać, że nadzorowane wizyty dla ofiar przemocy w rodzinie są świadczone bezpłatnie.